Інтернет + комп’ютерна допомога

044 591-33-33


066 591-33-33

073 591-33-33


097 591-33-33

Оферти

>>> Публічна Оферта ФОП Жилінська В.П. >>> Публічна Оферта ФОП Жилінський П.В. >>> Публічна Оферта ФОП Єльшова Ю.П. >>> Публічна Оферта ФОП Петров В.В.

Публічна Оферта ФОП Жилінська В.П.

На абонентське обслуговування.

м. Київ

Фізична особа – підприємець Жилінська Віра Петрівна, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 727836 с.№В02, від 12 лютого 2009 року (надалі-Виконавець) з однієї сторони надає Послуги СНМ-Інтернет абоненту з іншої (надалі-Замовник), а разом надалі Сторони уклали даний Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний документ, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною публічною безстроковою пропозицією (надалі — Офертою) укласти Договір про надання Послуг СНМ – Інтернет (надалі — Договір) і містить всі істотні умови, необхідні для надання таких Послуг та укладання Договору.

1.2. Згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України у випадку прийняття нижче вказаних умов вказаним нижче шляхом, відповідний абонент визначаються як “Замовник”.

1.3. Акцептування (прийняття) цієї Оферти особою, яка на момент акцептування вже отримує послуги від Виконавця за іншим укладеним Договором, у тому числі укладеним в письмовій формі, автоматично припиняє дію такого укладеного Договору з моменту акцептування цієї Оферти.

1.4. Даний Договір є публічним, відповідно до ст. 633 ЦК України, укладається в усній формі на умовах публічної безстрокової Оферти, шляхом опублікування Оферти Виконавцем на http://cnm.ua/content/clients.php та акцептуванням Оферти (наданні згоди на укладання договору) Замовником. Акцептуванням Оферти є вчинення дій (дії), відповідно до вказаних у пропозиції умов Договору, які засвідчують бажання Замовника укласти Договір, а саме: оплата Послуг СНМ-Інтернет - у такому випадку з моменту першої оплати (перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця) Замовник безумовно приймає дану Оферту, а Договір вважається укладеним.

1.5 Замовник отримує послуги знеособлено, без укладання Договору в письмовій формі.

2. ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає, а Замовник приймає та сплачує Послуги СНМ-Інтернет, згідно з умовами Договору.

2.2. Під Послугами СНМ-Інтернет (надалі – Послуги або Послуга) слід розуміти надання Виконавцем програмно-технічних засобів для обробки даних (надалі - Технічна Система), з метою підрахунку та обмеження швидкості інформаційних пакетів, які надходять від обладнання Замовника, а також консультування за телефоном або іншим шляхом з питань інформатизації. Строк початку надання Послуг, згідно з даним Договором, визначається датою акцептування даного Договору.

2.3. У відповідності до умов даного Договору Замовник замовляє, а Виконавець забезпечує підключення Послуг винятково за адресою Замовника. Виконавець забезпечує організацію підключення обладнання Замовника до Технічної Системи, ведення та надання статистичної інформації, технічну підтримку. Перелік Послуг та їх вартість визначаються у Додатку №1, який є невід’ємною частиною даного Договору.

2.4. Загальні умови та порядок надання Послуг встановлюються Регламентом та Додатком №1 до Даного Договору. Регламент розміщується на сайтах Виконавця (http://www.cnm.ua).

2.5. Офіційні повідомлення для Замовників публікуються на сайтах Виконавця (http://www.cnm.ua). Особиста сторінка Замовника знаходиться за адресою: http://www.cnm.ua. Вказані ресурси є офіційними засобами інформації Виконавця, вони є обов’язковими для прочитання та прийняття до відома Замовником.

2.6. Замовник, при користуванні Послугами Виконавця, отримуватиме безкоштовний доступ до мережі Інтернет від Партнерів Виконавця, які мають відповідні дозволи на такі Послуги та з якими укладено відповідні Договори. Зі списком партнерів можна ознайомитися на офіційних сайтах Виконавця, або надіславши запит на info@cnm.ua.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Надавати Послуги відповідно до Договору та Додатку №1 до нього.

3.2. За заявою Замовника Виконавець підключає обладнання Замовника до Технічної Системи Виконавця.

3.3. Виконавець забезпечує підтримку робочого стану Технічної Системи та організовує її технічне обслуговування.

3.4. Виконавець приймає заяви Замовника на перебої в роботі

Технічної Системи із зазначенням конкретної адреси. Виконавець за наявності можливості усуває пошкодження протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації заяви.

3.5. В межах своїх технічних та фінансових можливостей Виконавець організовує проведення профілактичних, поточних та непередбачених робіт, капітального ремонту, реконструкції та вдосконалення Технічної Системи.

3.6. Виконавець зобов'язаний об'єктивно інформувати про Послуги та умови їх надання, шляхом розміщення інформації в своїх засобах інформації.

3.7. Замовник доручає Виконавцю, а Виконавець покладає на себе обов'язок вести облік наданих Послуг та контролювати своєчасність та повноту оплати за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку наданих Послуг. Особиста сторінка статистики Замовника знаходиться за адресою: http://www.cnm.ua.

3.8. За заявою Замовника, у погоджений з ним термін, Виконавець надає Додаткові Послуги за окрему плату відповідно до діючих Тарифів, затверджених Виконавцем. Тарифи за Послуги та Додаткові Послуги розміщені в засобах інформації Виконавця.

4. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО

4.1. У разі невиконання Замовником своїх обов'язків або умов, передбачених цим Договором, припинити надання Послуг та виконання умов даного Договору.

4.2. У разі несплати Замовником вартості Послуг або штрафних санкцій, Виконавець має право відключити обладнання Замовника від Технічної Системи та призупинити надання Послуг до того часу, поки не буде виплачена заборгованість.

4.3. Змінювати Тарифи (у тому числі вартість Послуг) з попередженням про це Замовника не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до набуття чинності нових Тарифів шляхом надсилання відповідного повідомлення через особисту сторінку Замовника або іншим шляхом.

4.4. Залучати для здійснення своїх обов'язків за цим Договором інших осіб на підставі відповідних угод та довіреностей.

4.5. У випадку виявлення порушення Замовником Регламенту (пункт 2.4 даного Договору), а також пунктів 5.1.6., 7.1. та 7.2 Даного Договору Виконавець має право накласти на Замовника штрафні санкції. Суму штрафних санкцій визначає Виконавець на свій розсуд відповідно до отриманої матеріальної та моральної шкоди.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за Послуги та Додаткові Послуги відповідно до діючих Тарифів.

5.1.2. Надавати, на вимогу уповноважених представників Виконавця, відповідні розрахункові документи, що підтверджують оплату Замовником наданих Послуг.

5.1.3. Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати.

5.1.4. Забезпечити уповноваженим представникам Виконавця вільний доступ до будинкової розподільчої мережі та абонентського відгалуження для їхнього обстеження, ремонту і технічного обслуговування, після пред'явлення представником Виконавця відповідного посвідчення або довіреності.

5.1.5. Надавати представникам Виконавця можливість здійснювати обслуговування обладнання Замовника та підключення (відключення) до (від) Технічної Системи Виконавця.

5.1.6. Не втручатися до будь-якого обладнання Технічної Системи, будинкової розподільчої мережі. Не підключати до Технічної Системи будь-які пристрої, крім ПЕОМ Замовника, без офіційного узгодження із Виконавцем.

5.1.7. Забезпечувати зберігання обладнання Виконавця, розташованого у приміщеннях Замовника.

5.2. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:

5.2.1. Змінювати тарифний план Послуг, замовляти/відмовлятися від Додаткових Послуг, звернувшись до Виконавця шляхом надсилання електронного листа на e-mail Виконавця info@cnm.ua або за номером телефону 591-33-33.

5.2.2. Призупинити отримання Послуг із обов'язковою вказівкою терміну, на який призупиняється отримання Послуг, попередивши про це Виконавця не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до запланованої дати, шляхом надсилання електронного листа на e-mail Виконавця info@cnm.ua або за номером телефону 591-33-33.

5.2.3. Ознайомлюватися з поточним станом своїх фінансових розрахунків із

Виконавцем на особистій сторінці статистики http://www.cnm.ua.

5.2.4. Звертатися до Виконавця із скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості Послуг шляхом надсилання електронного листа на е-mail info@cnm.ua або за номером телефону 591-33-33.

5.2.5. Отримувати від Виконавця інформацію про Послуги і Додаткові Послуги та умови їх надання.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Сторони приймають авансовий порядок оплати Послуг Виконавця. Оплата за всі Послуги, надані Замовнику, здійснюються у гривнях.

6.2. Порядок розрахунків та правила обліку наданих Послуг визначаються в Додатку №1 , які є невід’ємною частиною даного Договору.

6.3. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним оплат.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі втручання Замовника до будь-якого обладнання Технічної Системи, Замовник відшкодовує Виконавцю вартість пошкодженого обладнання та ремонтних робіт у повному обсязі в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2. У разі, якщо Замовник надаватиме доступ до Технічної Системи третім особам, без погодження з Виконавцем, то Замовник зобов’язується сплатити штраф в 10 (десятикратному) розмірі від плати по всіх Послугах за останній календарний місяць.

7.3. У разі інших порушень умов Договору винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.4. У разі наявності у Замовника претензій щодо нарахувань плати за Послуги, нарахована до оплати сума за надані Замовнику Послуги може бути розшифрована Виконавцем на протязі 14 (чотирнадцяти) календарних діб поточного місяця за попередній, в якому надавалися відповідні Послуги. У випадку визнання претензії Замовника обґрунтованою, Виконавець здійснює остаточні розрахунки та перераховує плату за Послуги. Якщо до 14 (чотирнадцятого) числа поточного календарного місяця, від Замовника не буде заявлено письмової претензії щодо вартості наданих Послуг за попередній календарний місяць, то списання коштів з рахунку Замовника вважається погодженим і надалі оскарженню не підлягає.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Виконавець звільняється від повного або часткового виконання своїх обов'язків у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент підписання та/або виконання Договору, а саме: війна, воєнні дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи, саботаж, громадські заворушення, диверсія, рішення органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування.

8.2. Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати або продавати свої права, обов'язки і Послуги за Даним Договором третім особам.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту акцептування (прийняття) Замовником Оферти та діє безстроково до того моменту, поки одна із Сторін не виявить бажання розірвати Договір.

9.2. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово попередивши про це Виконавця не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до запланованої дати. При розірванні Договору в односторонньому порядку за ініціативою Замовника залишок невикористаних коштів з Особистого рахунку Замовника не повертається.

9.3. Виконавець має право в односторонньому порядку призупинити або припинити надання Замовнику Послуг і розірвати Договір у випадках: якщо Замовник порушив умови цього Договору; будь-які дії Замовника, або їх наслідки, які, на думку Виконавця, можуть спричинити за собою позбавлення, рівно як і обмеження можливості користування Послугами Виконавця для іншого Замовника; за відсутністю технічної можливості в забезпеченні Послугами Замовника. Про розірвання або призупинення дії Договору Виконавець зобов’язуються повідомити про таку обставину Замовника не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, надіславши відповідне повідомлення через особистий кабінет Замовника.

9.4. При будь-яких випадках розірвання або призупинення дії Договору, Замовник зобов'язаний повністю сплатити заборгованість за надані Послуги та Додаткові Послуги за весь час дії Договору на момент його розірвання.

9.5. У випадку відмови від користування Послугами, а також припинення або розірвання дії Договору за ініціативи Замовника до моменту повного використання первинного авансу, який був внесений Замовником, за виключенням, коли така відмова від Послуг є наслідком порушення умов Договору Виконавцем, Замовник сплачує Виконавцеві штраф у розмірі 100% залишку первинного авансу, який не використаний Замовником до моменту припинення надання Послуг.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Договір набуває чинності з моменту акцептування Замовником Оферти та діє протягом всього строку користування Послугами на умовах цього Договору.

10.2. У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони застосовуватимуть чинне законодавство України і Міжнародні законодавчі акти.

10.3. Замовник повідомлений і згодний з тим, що інформація про нього буде внесена до Клієнтської Бази Даних Виконавця. Повідомлення цієї інформації третім особам без згоди Замовника заборонена.

10.4. Акцептування Оферти Замовником свідчить про те, що він ознайомлений з цінами і тарифами, умовами Договору, і зобов’язується їх виконувати.

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець:

Фізична особа – підприємець

Жилінська Віра Петрівна

Україна, м. Київ, вул. Панча Петра 11б, к. 20

тел. 591-33-33

Ідентифікаційний код 3096809566

р/рUA203052990000026009016209208

АТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299

Е-mail: info@cnm.ua, www.cnm.ua

Додаток № 1 до Публічної Оферти

м. Київ

Замовник з однієї сторони та Виконавець: Фізична особа – підприємець Жилінська Віра Петрівна, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 727836 с.№В02, від 12 лютого 2009 року з іншої, а разом надалі Сторони, підписали цей Додаток про наведене нижче:

1.1. Замовник замовляє, а Виконавець забезпечує надання Послуг згідно наступного тарифного плану:

Тариф Клас CNM-Internet Абонплата, грн/місяць * Об’єм трафіку «Турбо-Всесвіт» на швидкості 100 Мбіт/с, ГБ/місяць * Швидкість на зарубіжні ресурси після використання трафіку «Турбо-Всесвіт»
Вхідна швидкість, Мбіт/с Вихідна швидкість, Мбіт/с
UA-IX Світ UA-IX Світ
Економ 177 К1 177 75 100 40 100 10
Економ 187 187 150 100 60 100 10
Економ 197 197 необмежений 100 100 100 50
Тариф Клас CNM-Internet Абонплата, грн/місяць * Об’єм трафіку «Турбо-Всесвіт» на швидкості 100 Мбіт/с, ГБ/місяць UA-IX 100 Мбіт/с * Швидкість на зарубіжні ресурси після використання трафіку «Турбо-Всесвіт»
Світ День Світ Ніч (01:00-07:00)
Вхідна швидкість, Мбіт/с Вихідна швидкість, Мбіт/с Вхідна швидкість, Мбіт/с Вихідна швидкість, Мбіт/с
Оптимальний 179 К2 179 125 100 30 5 60 10
Оптимальний 199 199 200 60 10 100 20
Оптимальний 209 209 необмежений 100 20 100 30
Тариф Клас CNM-Internet Абонплата, грн/місяць * Об’єм трафіку «Турбо-Всесвіт» на швидкості 100 Мбіт/с, ГБ/місяць UA-IX 100 Мбіт/с * Швидкість на зарубіжні ресурси після використання трафіку «Турбо-Всесвіт»
Світ День Світ Ніч (01:00-07:00)
Вхідна швидкість, Мбіт/с Вихідна швидкість, Мбіт/с Вхідна швидкість, Мбіт/с Вихідна швидкість, Мбіт/с
Голд 239 К3 239 200 100 10 10 20 20
Голд 269 269 400 20 20 40 40
Голд 289 209 необмежений 100 100 100 100

1.2. У випадку, коли Замовник був підключений до Технічної Системи Виконавця до моменту акцептування Оферти і отримує послуги згідно тарифу, не вказаного в Додатку №1 даного Договору, Замовник на власний вибір може або надалі отримувати Послуги згідно тарифного плану, до якого був підключений раніше, або змінити тарифний план згідно Додатку № 1 до даного Договору.

1.3. Мінімальна гарантована швидкість доступу до Технічної Системи - 256 Кбіт/с, крім випадків з безлімітним тарифним планом.

2.1. Оплата за Послуги згідно обраного тарифного плану списується з балансу Замовника у вигляді передплати, щомісячно першого числа о 00 год. 00 хв. (за поточний місяць). У випадку, коли на балансі Замовника за даними Клієнтської Бази Виконавця буде сума, яка менше 0 (нуль) грн., Замовник не матиме можливості подальшого користування Послугами до тих пір, поки баланс не набуде позитивного значення.

2.2. У випадку, якщо Замовник не погасить заборгованість протягом 10 (десяти) календарних днів, починаючи з моменту відключення, то Послуги вважаються автоматично призупиненими за ініціативою Замовника. Даним Договором та Додатком №1 до нього передбачається безоплатне призупинення Послуг один раз протягом календарного року на період не більше 90 днів. За всі інші призупинення Послуг Замовник зобов'язується сплатити 40 (сорок) грн 00 коп. 3.Плата за зміну тарифного плану становить 20 (двадцять) грн. 00 коп. Про зміну тарифного плану Замовник повиненповідомити Виконавця за 14 (чотирнадцяти) днів до початку наступного календарного місяця, шляхом написання відповідного електронного листа на e-mail info@cnm.ua або оформлення заявки через особисту сторінку статистики http://sp.cnm.ua/login.

Виконавець:

Фізична особа – підприємець Жилінська Віра Петрівна

Україна, м. Київ, вул. Панча Петра 11б, к. 20

тел. 591-33-33

Ідентифікаційний код 3096809566

р/рUA203052990000026009016209208

АТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299

Е-mail: info@cnm.ua, www.cnm.ua

Оригінал публічного договору №1 завантажити

Як з нами зв'язатись

044 591-33-33

066 591-33-33

073 591-33-33

097 591-33-33

04114, м. Київ

вул. Пріорська

буд. № 21, офіс № 218

Подивитись на карті

Відділ підключень

ПН-ПТ 9:00 - 22:00

СБ 10:00 - 16:00

НД Вихідний

To top